VISIONEN

Lars-Ole Hedegaard Hansen

Formand for foreningen Scenior Vision

Når Scenior Vision er en integreret del af hverdagen på danske plejehjem, har vi fået et ”landsdækkende kulturhus” med flere hundrede vinduer, som plejehjemsbeboerne kan kigge ind af, når de har lyst

Visionen for Scenior Vision


Visionen for Scenior Vision er, at skabe en ny måde at bringe sceneoptræden ud til et publikum, som grundet alderssvækkelse og handicap, har vanskelligt ved at dele de oplevelser, som er andre forundt.

 

På den måde medvirker vi til at opretholde en mental sundhed og velvære for beboerne og vi giver dem oplevelser, der udfordrer erindringsevnen, musikalitet og intellekt.

 

Vi giver plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere et nyt redskab til at udføre deres arbejde og vi får inspireret optrædende og kunstnere indenfor teater, musik og foredrag, til at producere forestillinger specifikt til formatet og målgruppen

 

Samtidig skaber vi job i oplevelsesindustrien, som er en sektor, der er udfordret som konsekvens af coronapandemien.

Uddrag af finansloven 2021Støtte til oplevelsesindustrien til aktiviteter på social- og ældreområdet 


Under COVID-19-restriktionerne kan socialt udsatte og sårbare grupper på social- og ældre-området opleve isolation og ensomhed. Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folke-parti, Enhedslisten og Alternativet er derfor enige om at give målgruppen bedre adgang til oplevelsesindustrien i 2021. 


Formålet er at iværksætte aktiviteter i oplevelsesindustrien målrettet udsatte og sårbare borgere, herunder mennesker med handicap, på social- og ældreområdet og samtidig understøtte omsætning og beskæftigelse hos virksomheder og aktører i oplevelsesindustrien, som typisk har oplevet omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Midlerne forankres i kommunerne, så støtten kommer bredt til gavn for borgere, lokale tilbud og virksomheder. 


Der afsættes 250 mio. kr. i 2021 til formålet. Den konkrete udmøntning skal aftales med KL efter dialog med aftalepartierne. 

ET REGNE-EKSEMPEL


Ser man isoleret på indkøbet af ”et meget stort TV” til det enkelte plejehjem, kan udgiften forekomme stor.


Vores foreløbige beregninger viser imidlertid, at hvis alle kommuner anskaffede ét anlæg til deling mellem plejehjemmene i kommunen og gav ubegrænset adgang til 12 forestillinger årligt, ville udgiften første år være ca. 15 mill. på landsplan.


Når udstyret først er tilvejebragt, vil den enkelte kommune blot skulle betale for ca. 1% af produktionsomkostningen de efterfølgende år. 

FORDELE VED SAMARBEJDE

Det er dejligt at konstatere at Scenior Vision formatet, allerede i pilotfasen, er blevet så populært, at enkelte plejehjem ønsker at gøre løsningen permanent øjeblikkeligt. De virkelige fordele ved formatet, skal imidlertid findes i samarbejdet mellem kommunerne, fonde, donationer og staten.

 

Det er ikke vanskelligt at forestille sig de muligheder det ville afstedkomme, hvis mere end 30 kommuner gik sammen, investerede i det nødvendige udstyr og, i fællesskab, nød godt af produktionerne.

 

Stordriftsfordele

De udgifter, der er forbundet med at producere indhold til formatet, ville kunne deles blandt flere og man ville derved få adgang til et langt større udbud af målgrupperelevante forestillinger. Lokale tiltag ville kunne komme flere til gavn og optræden, der ellers ville være udenfor økonomisk rækkevidde, ville blive tilgængelig.

 

Det økonomiske fundament

På den baggrund arbejder vi i foreningen på, dels at skabe opmærksomhed og politisk fokus på initiativet og dels at indhente forhåndstilsagn fra interesserede kommuner og derved skabe det økonomiske fundament, der gør det muligt at videreføre initiativet.

 

Perspektivet

Der er store perspektiver for en videreudvikling af et scenekunstformat, som

  • Skaffer nye job til kunstnere
  • Skaber opgaver til instruktører og producenter
  • Giver oplevelser til beboere på plejehjem, som ikke kan opsøge scenekunst
  • Og redskaber til plejepersonale og aktivitetsmedarbejdere

 

Hvad tænker du?

Vi lægger derfor kraftigt op til dialog med politikere og alle interessenter, som har forslag og beslutningsevne til at få gjort Scenior Vision permanent.